DLA KOGO USŁUGI UAV

Inwestor | Projektant | Wykonawca

RTK System oferuje zaawansowane rozwiązania UAV, które mogą zrewolucjonizować Twój projekt. Dzięki naszym ortofotomapom i modelom 3D, zyskasz dostęp do niezwykle dokładnych danych geoprzestrzennych. Nasze usługi obejmują:

 • Ortorektyfikację i ortofotozdjęcia, dostarczając mapy o niespotykanej precyzji.
 • Modelowanie 3D, aby precyzyjnie odwzorować trójwymiarową strukturę obszaru.
 • Mapy wektorowe z pełnymi danymi geometrycznymi.
 • Zdjęcia i wideo, które pomogą Ci zyskać nowe perspektywy.

Niezależnie od Twojego celu, od planowania projektu do zarządzania kryzysowego, RTK System dostarczy Ci narzędzia do osiągnięcia sukcesu. Skorzystaj z naszych innowacyjnych usług i doświadcz transformacji w dziedzinie przetwarzania danych geoprzestrzennych.

Dron DJI Matrice 600Pro do pomiarów geodezyjnych, fotogrametrii oraz innych zadań, takich jak filmowanie i fotografia.

Korzyści ze stosowania technologii BSL

 • Brak konieczności, aby wszystkie strony realizujące projekt odbywały wizyty terenowe, stąd możliwość współpracy zdalnej inwestora, projektanta, wykonawcy.
 • Szybsze i pewniejsze decyzje podejmowane na podstawieszczegółowych danych
 • Możliwość prawie natychmiastowej rewizji terenu w razie potrzeby i podjęcia decyzji zdalnie.
 • Oszczędności związane z wyeliminowaniem konieczności wielokrotnych wizji terenowych.
 • Większe możliwości analityczne poprawiają skuteczność podejmowanych działań.
 • Możliwość lepszej kontroli efektów, poprzez porównywanie kolejnych map, wykonywanych cyklicznie w trakcie realizacji projektu
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, poprzez eliminację ryzyka związanego z przeglądami terenów niebezpiecznych.
 • zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych prac geodezyjnych poprzez wyeliminowanie ryzyka związanego z pomiarami terenów trudnodostępnych.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez precyzyjne identyfikowanie miejsc, wymagających interwencji.
Dron DJI Matrice 600Pro do pomiarów geodezyjnych, fotogrametrii oraz innych zadań, takich jak filmowanie i fotografia.

(FOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU)
INNOWACJE W ZADANIACH INŻYNIERSKICH

Ortofotomapa

Technologia
Pozyskiwanie danych fotogrametrycznych

Możliwości technologiczne wykorzystania bezzałogowego statku latającego do celów fotogrametrycznych, to jedna z największych rewolucji ostatnich lat w tej dziedzinie. Pozwala na skuteczne obniżenie kosztów, przy równoczesnym wzroście jakości. Fotogrametria lotnicza niskiego jest coraz częściej dostrzegana i
wykorzystywana, nie tylko przez korporacje, ale coraz częściej znajduje zastosowanie w mniejszych inwestycjach. Ortofotomapa wykonana przy pomocy BSL posiada wszystkie cechy mapy geodezyjnej: charakteryzuje się jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu, jest wpasowana w układ współrzędnych oraz odwzorowuje odległości oraz kubaturę elementów terenu. Charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, porównywalną z pomiarem geodezyjnych, co umożliwia zastąpienie tradycyjnego pomiaru tachimetrem, który jest długotrwały i kosztowny. Krótki czas potrzebny na pozyskanie danych, bardzo wysoka rozdzielczość mapy (do 1cm/pix), możliwość nalotu zarówno na małych, jak i dużych obszarach oraz dobry stosunek ceny do oszczędności, które generuje jej wykorzystanie sprawiają, że każda nowoczesna firma powinna rozważyć możliwość wykorzystania tej technologii.

DO CZEGO SŁUŻY

Ortofotomapa

Ortofotomapa to przetworzone zdjęcie lotnicze, poddane korekcji geometrycznej w celu powiązania z układem współrzędnych. Ortofotomapa charakteryzuje się brakiem zniekształceń terenu oraz jednolitą skalą dla całego obszaru przedstawionego na obrazie. Ortofotomapa wykonana metodą tradycyjnego nalotu samolotem załogowym ma wiele ograniczeń. Należą do nich m.in. wyższe koszty, trudniejsza logistyka, ograniczenia meteo, wielkość pixela terenowego. W porównaniu do samolotu załogowego, bezzałogowy system latający generuje wielokrotnie mniejsze koszty, nie wymaga idealnych warunków pogodowych,
opracowanie zdjęć przy obecnej technologii informatycznej do poziomu ortofotomapy może zostać wykonane w ciągu jednego dnia. Ponadto fotogrametria
niskiego pułapu generuje obrazy o zdecydowanie większej rozdzielczości terenowej, co przekłada się na kilkukrotnie wyższą szczegółowość opracowania. Wielkość pixela terenowego ortofotomapy wykonanej przy pomocy naszego systemu latającego to nawet 1cm na pixel terenowy, a samolotu załogowego dla porównania ta wartość najczęściej mieści się w przedziale 10 -25cm na pixel terenowy. Szczegółowość na poziomie 2.5cm / pix. pozwala np. przeprowadzić bardzo szczegółowe inspekcje np dachów wysokich obiektów, przeglądy paneli fotovoltaicznych, czy np. inspekcji nawierzchni drogowej, pod kątem spękań, rys.

Ortofotomapa może zostać wykorzystana na wiele sposobów:

Budownictwo

 • ewidencji gruntów i budynków
 • inwentaryzacji 3d budynków
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • inwentaryzacji infrastruktury
 • inwentaryzacji postępu prac budowlanych
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary odległości
 • wyznaczenia profili i przekrojów terenu, ekspozycji stoków
 • wizualizacji powykonawczej inwestycji
 • inwentaryzacji stanowisk archeologicznych

Ochrona środowiska

 • inwentaryzacji zniszczeń po klęskach żywiołowych
 • wyznaczenia kierunku spływu wód oraz obszarów podtopień
 • wyznaczenia strefy wycinki drzewostanu oraz określenie jego liczebności
 • planowanie działań ochronnych
 • inwentaryzacja gatunków
 • dokumentacja procesów dynamicznych: zarastanie, wahanie poziomu wód, akumulacja, erozja
 • wyznaczanie granic obszarów objętych ochroną poprzez identyfikację siedlisk gatunków rzadkich i zagrożonych
 • określenie geometrii wałów przeciwpowodziowych wysokość w stosunku do lustra wody o każdej porze roku, występowania wyrw, wybrzuszeń itp
Dron DJI Matrice 600Pro do pomiarów geodezyjnych, fotogrametrii oraz innych zadań, takich jak filmowanie i fotografia.

Zastosowanie

 • wsparcie prac projektowych
 • wizualizacje na potrzeby planistów i urbanistów
 • wizualizacje na potrzeby konsultacji społecznych
 • nadzorowanie inwestycj
 • obliczanie powierzchni na potrzeby wyliczania podatku od nieruchomości
 • obliczanie objętości hałd i mas ziemnych
 • wykonywanie zdjęć miejsc trudno dostępnych
 • monitoring linii energetycznych
 • inwentaryzacja i wyznaczenie przebiegu linii energetycznych
 • wsparcie prac projektowych na rzecz OZE (odnawialnych źródeł energii)
 • analiza miejsc składowania odpadów i wyszukiwanie nielegalnych wysypisk

Inne formy wykorzystania

 • monitorowanie terenów leśnych
 • inwentaryzacja dróg i mostów
 • inwentaryzacja roślinności
 • określenie stanu zdrowia roślinności (analiza kondycji zdrowotnej upraw leśnych)
 • określanie wysokości drzewostanu
 • ocena szkód popowodziowych
 • ocena szkód przy katastrofach chemicznych, biologicznych
 • ocena szkód powstałych w uprawach rolnych
 • określenie stref zmiennego nawożenia
 • określenie stanu zdrowia roślin
 • określenie wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej
 • inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 • wsparcie rolnictwa przy dofinansowaniach unijnych

Inne opracowania

NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU

Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) to cyfrowa reprezentacji ukształtowania powierzchni terenu jest on źródłem do szeregu analiz i obliczeń geoprzestrzennych. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) to model powierzchni terenu uzupełniony o elementy naturalne (roślinność) i antropogeniczne (budynki, budowle). Jest podstawą do opracowania cyfrowych modeli 3D np. miasta.

Podstawowe zastosowania NMPT:

 • projektowanie prac budowlanych,
 • modelowanie zjawisk powodziowych,
 • analizy spadków i ekspozycji terenu,
 • monitoring zmian teren,
 • kalkulacja ryzyka osunięć i osuwisk,
 • projektowanie łączy radiowych,
 • optymalizacja lokalizacji elektrowni wiatrowych,
 • wyznaczanie objętości składowisk i hałd,
 • ortorektyfikacja zdjęć lotniczych,
 • wizualizacja terenu,
 • archeologia,
 • leśnictwo,
 • rolnictwo,
 • ekologia.

MODEL 3D

Model 3D powstaje poprzez fotogrametryczne rejestrowanie otaczającej nas rzeczywistości i przekształcanie jej do postaci użytecznego fotorealistycznego modelu 3D. Przy pomocy specjalistycznego oprogramowania przekształcamy dane fotogrametryczne pozyskane z naszego bezzałogowego systemu latającego w modele 3D miast, obiektów inżynierskich lub w gotowe makiety 3D. Nasze rozwiązania sprawdzają się równie dobrze przy budowaniu
modeli 3D małych obiektów jak i całych aglomeracji. Jest to bezcenny produkt dla szerokiego grona specjalistów, szczególnie: geodetów, kartografów, architektów, urbanistów, archeologów i projektantów.

Podstawowe zastosowania Modeli 3D:

 • Łatwiejsze planowanie skomplikowanych zadań terenowych,
 • Dokładna inwentaryzacja obiektu,
 • Inwentaryzacja infrastruktury,
 • Walidacja etapów budowy,
 • precyzyjnego obliczenia objętości hałd, mas ziemnych zalegających na placu budowy,
 • wyznaczenia profili i przekrojów terenu, ekspozycji stoków
 • wizualizacji powykonawczej inwestycji
 • Kontrola jakościowa wykonanego remontu itp.
 • Pozwala na wirtualny spacer
 • Pozwala wyliczyć objętości,
 • Pozwala obliczyć odległości,
 • Pozwala wyznaczyć powierzchnie bez konieczności dokonywania pomiarów w terenie.
 • inwentaryzacji stanowisk archeologicznych

TERMOWIZJA

Możliwości wykorzystania opracowań z kamery termowizyjnej:

 • Energetyka – (termowizja) inspekcje linii energetycznych, paneli słonecznych, elektrowni wiatrowych, trakcji kolejowych
 • Infrastruktura – inspekcje ruro/gazociągów, inspekcje pochodzenia gazów zrzutowych, mostów, przęseł, lin podtrzymujących
 • Rolnictwo – (termowizja) pozwala określić kondycję roślin, a co się z tym wiąże ułatwia efektywne zaplanowanie nawożenia uprawy,
 • Ratownictwo – (termowizja) nie tylko pomoc w lokalizacji zaginionych osób, ale też pomoc na wodzie, w górach, oraz trudno dostępnych miejscach
 • Mapowanie fotogrametria – trójwymiarowe modele krajobrazu naturalnego, obiektów architektury lub terenów zagrożonych
 • Leśnictwo – (termowizja) monitoring terenów leśnych, ocena możliwości wystąpienia pożarów, ocena stanu drzew, wysokości drzewostanu, inwentaryzacja zwierząt, drzew, terenów leśnych, obliczanie obszarów